Algemene voorwaarden - 2

Artikel 8: Betaling
Klanten die woonachtig zijn in Nederland hebben de volgende betaalmogelijkheden: contant of pinnen in onze duikwinkel indien de klant deze persoonlijk wenst af te halen, onder rembours, via iDEAL, met vooruitbetaling en via PayPal. Klanten uit het buitenland hebben de keuze uit vooruitbetaling en via PayPal. De betaalmogelijkheden met de daarbij behorende kosten staan tevens vermeld op de beginpagina van onze website.
Bij niet betaling van de bestelling door klant, beschouwen wij de bestelling als van rechtswege ontbonden en behouden wij ons het recht voor niet tot levering over te gaan.
Zolang Scubaduikshop.nl geen volledige betaling inzake een bestelling heeft ontvangen, blijven eventuele geleverde producten eigendom van Scubaduikshop.nl.
Artikel 9: Garantie
Scubaduikshop.nl verleent aan de klant garantie voor materiaal- en fabricagefouten die bij normaal gebruik ontstaan. De garantiebepalingen die door Scubaduikshop.nl gehanteerd worden zijn de garantiebepalingen gesteld door de betreffende fabriek, importeur of groothandel. De garantie geldt niet indien de materiaalfouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de klant.
Bij het aanvragen van garantie dient de klant de originele aankoopbewijs te overleggen. Bij levering van de bestelling is de bijgesloten factuur het aankoopbewijs.
Artikel 10: Ontbinding van de overeenkomst
Op alle aankopen via internet bestaat sinds 1 februari 2001 een wettelijke bedenktijd van 7 dagen. In deze periode heeft de klant het recht om zonder opgave van redenen één of meerdere producten uit de bestelling te retourneren aan Scubaduikshop.nl. De periode van 7 dagen gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling door klant. Na de periode van 7 dagen wordt de klant geacht in de overeenkomst in te stemmen. Terugbetaling van de geretourneerde product(en) uit de bestelling vindt uiterlijk binnen 7 werkdagen plaats. Eventuele verzendkosten gemaakt door de klant bij plaatsing van de bestelling en gemaakt bij het retourneren van één of meerdere producten uit de bestelling zullen bij terugbetaling niet vergoed worden. De klant heeft het artikel op zicht, niet op proefgebruik.Voor artikelen die duidelijk sporen van ingebruikname vertonen geldt het retourrecht niet.

Scubaduikshop.nl behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, indien een product dermate grote veranderingen in specificatie en/of prijsstelling door de fabrikant heeft ondergaan in de tussentijd dat het door Scubaduikshop.nl op de webshop is geplaatst en de tijd dat de klant het artikel bestelt, dat het ten nadele van Scubaduikshop.nl zou zijn de overeenkomst te laten bestaan. Het is de keuze van de klant om een nieuwe overeenkomst op basis van de gewijzigde specificaties en prijsstelling af te sluiten.
Artikel 11: Klachten
De klant is verplicht om direct na ontvangst van de bestelling de producten grondig te inspecteren op gebreken, op onjuiste levering of op onvolledige levering. Bij aanwezigheid van een of meerdere daarvan dient de klant Scubaduikshop.nl telefonisch of schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de klant niet binnen 7 dagen na levering Scubaduikshop.nl wijst op gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, op onjuiste levering of onvolledige levering wordt de klant geacht met de staat waarin de bestelling is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.
Indien een klacht ontstaat zal bij een eventuele retourzending de verzendkosten gemaakt door de klant alleen vergoed worden als de oorzaak van de klacht aanwijsbaar bij Scubaduikshop.nl ligt. De eventuele extra verzendkosten die gemaakt worden door Scubaduikshop.nl bij onjuiste of onvolledige levering zullen aan de klant berekend worden indien de klacht aanwijsbaar bij de klant ligt.
Scubaduikshop.nl verplicht zich alle ingediende klachten te zullen behandelen. Het is de beslissing van Scubaduikshop.nl om eventueel kapotte goederen te vervangen, terugbetalingen te doen of enige andere compensatie voor te stellen.
Artikel 12: Overmacht
Scubaduikshop.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkoming in de levering van een bestelling, wanneer deze vertragingen of tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorzienbare feiten of omstandigheden onafhankelijk van haar wil. Zoals - zonder beperking - stormschade en andere natuurrampen, belemmering van vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier ten lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten bij transport naar Scubaduikshop.nl of de klant, niet of niet-tijdige levering van zaken door leveranciers van Scubaduikshop.nl, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich mee brengen. De partijen komen overeen dat een virus of eventuele andere fouten veroorzaakt door een niet-toegestane toegang tot de site beschouwd moeten worden als een geval van overmacht. Scubaduikshop.nl is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd om levering van de bestelling te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 13: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Scubaduikshop.nl en de klant is steeds het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortkomen uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie in onderling overleg opgelost worden. Mocht dit niet kunnen worden bereikt dan zal dit aanhangig worden gemaakt bij de civiele rechter te Arnhem (Nederland).
Volgende
Fabrikanten